The dish removed from the cart!
The dish added to the cart!

Pizza woodfired

Diavola

Diavola
Diavola
mozzarella cheese
Diavola
blue onion
Diavola
peperoni
Diavola
chicken
Diavola
chorizo salami
Diavola
Tomato sauce

Diavola

We recommend you try

test

Milano

Ingredients: tomato sauce, mozzarella cheese, Salami.

test

Hunters pizza

test

Ingredients: mozzarella cheese, blue onion, hunting sausages, champignon, Tomato sauce.

test

Prosciutto crudo

Ingredients: mozzarella cheese, grano padano cheese, cherry tomato, Arugula, prosciutto crudo, Creamy sauce.